يك شاخه گل
یادداشتها
چند شاخه گُل
افکار و تصورات

دريك نوشتارى كوتاه، با ذكر چند نكته يك نتيجه مى گيرم: يك: ماه رجب، ماهيست كه پاداشها همچون بارانهاى سيل آسا يك جا، بر سر بندگان فرو می ريزد. دو: در كلام فرهيختگان (رسول خدا وامام صادق عليهم السلام) آمده است كه ماه رجب يكى از بهترين

انسانهائى سعاتمند مى شوند كه براى سعادتمندى ديگران تلاش مى كنند سعادت خود را در سعادتمند كردن ديگران پيدا كنيد سعادتمند كسي است كه از تجربه ديگران پند گيرد

انسان وانسانيت آنها كه انسانهارا طبقه بندى مى كنند سخت دراشتباه هستند، انسانها چه همنوع باشند يا هم كيش وهموطن، همه درنظر خداوند يك سانند، الا اينكه برترين انسانها نزد خداوند پرهيزكارترين آنها مى باشد. همزيستى مسالمت آميز همه

کارهای خیر شما