عدم توانائى در انجام تكاليف

س: موارد زيادى ديده مى شود در دختران بالغ، توانائى انجام تكاليف را ندارند، تكليف پدر ومادر چيست ؟

ج: أنجام تكاليف شرعى منوط بر قدرت است، پس هرگاه كسى (بزرگ يا كوچك) نتواند روزه بگيرد مثلا، روزه بر او حرام است تازمانى كه توانائى آن را داشته باشد.

بله، بايد آن شخص نمازها، روزه ها، و… بعدا قضا نمايد در حد امكان.

اين ناتواني وعيب نيست كمال است ما متوجه آن نيستيم، بطور مثال كسى كه عمل قلب انجام داده است وقلب جوان را به او پيوند زده اند توانائى خوردن كباب برگ را در روزهاى اوليه ندارد، قلب اشكال دارد يا كباب برگ ؟

درصورتى كه بتوان، براى روزه امتحان شده است، قبل از سحر از انواع آب ميوه ها وچهار مغز مثلا، استفاده كرد، وروز خواب واستراحت نمايد، واين كار براى سلامت آينده او ضرر نداشته باشد، ممكن است پدر ومادر او را كمك نمايند

به اشتراک گذاشتن با :