بایگانی

س: فرزند من زياد دروغ مى گويد، چه كنم؟ ج: بچه ها غالباً خيال پردازى مى كنند، وبر اثر آن به كارهاى ناشايستى اقدام مى كنند، يكى از آنها

س: موارد زيادى ديده مى شود در دختران بالغ، توانائى انجام تكاليف را ندارند، تكليف پدر ومادر چيست ؟ ج: أنجام تكاليف شرعى منوط بر قدرت است، پس هرگاه

س: ممكن است پسر درسن 10 سالگى به تكليف شرعى برسد ؟ ج: در اين مورد نظر متخصصان شرط است وبايد از آنها سؤال شود كه آيا اين حالت

س: سن تكليف پسران ودختران چه سالی است؟ ج: اصولا سن تكليف را به سه دسته مى توان تقسيم كرد: بلوغ جسمانى كه موجب تعلق احكام عبادى است. بلوغ فكرى كه

س: فرزندان ما رشته هاى پيشنهادى معلمان خودشان را مى خوانند، آيا اين خوب است، يا اينكه پيشنهاد ديگرى دارید؟ ج: عموما معلمها براى دانش آموزان خود برنامه ريزى

س: امروزه هستند كسانى كه به مسائل شرعى بى توجهى مى كنند، آيا با آنها بايد قطع رابطه كنيم. ج: خير. درگذشته هدف از قطع رابطه اين معنى بود كه