سن تکلیف نوجوان

س: سن تكليف پسران ودختران چه سالی است؟

ج: اصولا سن تكليف را به سه دسته مى توان تقسيم كرد:

بلوغ جسمانى كه موجب تعلق احكام عبادى است.

بلوغ فكرى كه موجب تعلق احكام حقوقى وجزائى است.

بلوغ اقتصادى واجتماعى كه موجب تعلق احكام معاملات و… است.

واز نظر شرع مقدس(همه مراجع تقليد فرموده اند) تكليف نشانه هائى دارد، هرگاه يكى از آنها تحقق پيدا كرد آن شخص بسن تكليف رسيده است.

نشانه هاى تكليف (بلوغ جسمانى) در دختران:

اتمام نه سال قمرى.

ديدن خون حيض از محل مخصوص.

رويش موى خشن زير بغل وزير ناف.

نشانه هاى تكليف (بلوغ جسمانى) در پسران:

اتمام سن 15 قمرى ودخول در 16 سالگى.

احتلام، يعنى درخواب صحنه اى ببيند وبموجب آن آب سفيد رنگ (منى) از او باشهوت وجستن خارج شود. ويا اين كه دربيدارى لذت ببرد واين آب از او خارج شود.

رويش موى خشن بالاى محل آلت تنسلى(زيرناف).

ودرواقع اينها نشانه هاى بلوغ طبيعى وكمال جسم است.

باتحقق هريك از اين نشانه ها، عبادات مانند نماز وروزه و … واجب وبعضى كارها مانند ديدن نامحرم و … حرام مى شود.

به اشتراک گذاشتن با :