بایگانی

در چنین موردی قرآن می‌گوید: همسرانی را که احساس می‌کنید از تمکین در برابر خواسته شما (رابطه جنسی) امتناع‌ می‌ورزند، نخست آن‌ها را پند و موعظه بدهید، سپس در

س:آيا واجب است از كسى تقليد كنيم؟ ج: تقليد يعنى عمل كردن به دستور متخصص، همچنانكه در امور پزشكى واجب است آدمى به دستور دكتر متخصص عمل كند ونمى

س: آيا مى توان نمازهاى واجب را بعلت خستگى نشسته، يا به دليل سختى درتهيه آب بدون وضو خواند ؟ ج: در پاسخ اين سؤال به چند مساله

س: انسان مى تواند از مال كسى كه خمس نمى دهد خمس بردارد؟ ج: خير، بدون اجازه حاكم شرع نمى شود در أموال ديگران تصرف نمود، خواه اين تصرف

س: چه فرقهائى در نماز بين آقايان وخانمها وجود دارد؟ ج: درنمازهاى صبح، مغرب وعشاء، برمرد واجب است حمد وسوره را باصداى بلند بخواند، درحالى كه بر زن واجب

مدتها است اين سؤال مطرح شده: ايا ميتوان همزمان بارنگ ناخن پاها، وضوگرفت ونماز خواند؟ درپاسخ اشاره به اصل فتواى اقايان مراجع را لازم ميدانم. عموم مراجع براساس فرمايش معصومين

س: اگر كسى بداند تمركز فكرى درنماز ندارد، ايا واجب اس نماز بخواند، يا اينكه اول بايد تمركز فكرى داشت وانكهى نماز خواند؟ ج: اماز واجب است چه تمركز