بایگانی

س: أيا جايز است مردى كه عاشق همسرش أست پای او را ببوسد؟ ج: اين شعر معروف است: بردرخانه قلبم نوشتم ورود ممنوع عشق آمد و گفت: بی سوادم. در روابط زنا

بسيار ديده مى شود كه زن يا شوهر پس از ازدواج متوجه مى شوند وجه مشتركى بين آنها نيست وبه يكديگر علاقمند نشده اند، گاهاً ديده شده اينگونه

عموماً آقايان خيال مى كنند كار در خانه  وظيفه همسر است، يعنى اگر خانه تميز نبود، غذا پخته نشده بود، به بچه رسيدگى نشده بود و.. همسر در

س: آيا پدر ومادر مى توانند در اموال فرزندان خردسال خود تصرف كنند ؟ ج: پدران ومادران حافظ منافع فرزندان خود هستند وحق تصرف در اموال وممتلكات آنها ندارند،

آيا زن وشوهرمى توانند به يكديگر زور بگويند؟ اصولا زن ومرد را خداوند آزاد آفريده است، هيچكدام برده يكديگر نيستند، ونمى توانند به همديگر زور بگويند. هريك از ايشان حقوقى

س: آيا مهر بهاى ملكيت زن براى شوهر است ؟ وآيا مىشود هنگام عقد مهر تعيين نشود تامرد خيال نكند مالك همسر است ؟ ج: مهر هديه الزامى براى همسر

س: درصورتى كه مرد كوتاهى كند، زن مى تواند بدون اجازه شوهردرمال او تصرف كند؟ ج: آنچه برمرد واجب است نفقه وهزينه زندگى همسر وفرزندان است، اگر شوهر نفقه

اين متن را از فيس بوك تقل ميكنم روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد. شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از