احترام بى نماز!

س: امروزه هستند كسانى كه به مسائل شرعى بى توجهى مى كنند، آيا با آنها بايد قطع رابطه كنيم.

ج: خير.

درگذشته هدف از قطع رابطه اين معنى بود كه آنها هدايت شوند، واين مطلب امروزه تحقق پيدا نمى كند، بلكه زمان، زمان گفتگو است، وبا گفتگو وروابط دوستانه بهتر مى توان با آنها به نتايج فكرى رسيد ومقدمات هدايت آنها با گفتگو وصميميت بيشتر فراهم مى شود.

به اشتراک گذاشتن با :