تنظيم رشته درسى بچه ها

س: فرزندان ما رشته هاى پيشنهادى معلمان خودشان را مى خوانند، آيا اين خوب است، يا اينكه پيشنهاد ديگرى دارید؟

ج: عموما معلمها براى دانش آموزان خود برنامه ريزى مى كنند، ممكن است دولت، ويا شركتها بامعلم توافق كنند وموضوع دلخواه مطرح شود، وبرهمين اساس فرزند شما هم پيروى كند.

من پيشنهاد مى كنم براى آينده ايران فكر كنيد، مابايد ايران آينده را تأمين كنيم، مسؤوليت ما ايران است، كل فرهنگ ودين ما كشور وملت ما است.

شما احساس وطن دوستى وعشق به ملت وآئين را دروجود او بيدار كنيد، شايد اين تنها راه حفظ آب وخاك ما باشد.

به اشتراک گذاشتن با :