تكليف زود رس

س: ممكن است پسر درسن 10 سالگى به تكليف شرعى برسد ؟

ج: در اين مورد نظر متخصصان شرط است وبايد از آنها سؤال شود كه آيا اين حالت نشانه بلوغ است يانه ؟

چه آنكه ممكن است شرائط منزل، تربيتى ويا محيط مدرسه و… بلوغ زود رس به وجود آورد.

ويا اينكه غددى زودتر فعال شود وسبب رويش موى خشن زير ناف شود.

پس درصورت أول اين نوجوان بالغ، ودرصورت دوم بالغ نشده است.

البته مواردى ديده شده كه فرزند پسرى درسن پایین داراى فرزند شده است، درانترنت جستجو كنيد، كوچكترين بابا، كوچكترين مادر

مثال كوچكترين پدر:

http://www.hammihannews.com/gallery/380

http://mahemehr1386.blogfa.com/page/qwe.aspx

مثال كوچكترين مادر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lina_Medina

به اشتراک گذاشتن با :