ما می توانیم واسطه شما باشیم

طى سالهای گذشته توانستيم (باكمكهاى شما) به نيازمندان وبينوايان وكودكان يتيم درايران، افغانستان، عراق ومناطق مختلف ازقاره افريقا كمك برسانيم. آنها به موادغذائى، پوشاك، كتاب و لوازم تحرير، كيف وكفش،و… همچنين اجراى برنامه هاى فرهنگى وشادى آفرين نيازدارند.شما نيز مى توانيد صدقات، گوسفند نذرى، كفارات و كمهاى خود را براى آنها بفرستيد ودرشادى آنان سهيم باشيد.

پيامبرعظيم الشأن اسلام (ص) فرمودند: خلق روزى خوارخدايند، پس بهترين شما كسی است كه خيرش به ديگر مخلوقات خدابرسد، وآنكه خانواده اى را شادى نمايد.

ونيز فرمودند: صدقه بدهيد تا روزی شما افزون گردد.

ونيز فرمودند: من وكمك كننده به يتيمان دربهشت دركنار يكديگر قرارداريم.

امام صادق (ع) فرمودند: هركس حاجت نيازمندى را برآورد خداوند 100 هزار حاجت اورا درروزقيامت برآورده مى سازد.

ونيز فرمودند: رفع نياز يك مؤمن بهتر است از آزادنمودن 1000 برده در راه خدا، وثوابش بيشتراست از 20 مرتبه حج مقبول باصدها هزار خرج در راه خدا.

تکفل كودك يتيم، دستگيرى از بينوا، پوشانيدن برهنه، سيركردن گرسنه محبوبترين است نزد خداوند

شماره بين المللى (٠٠١٢٠٢٤١٣٤٧٤٥)
واتس آپ          (٠٠٩٦٥٩٩٠٨٠٢١٨)

info@Freemuslim.org : E-Mail

به اشتراک گذاشتن با :