تقليد از شوهر

س:آيا واجب است از كسى تقليد كنيم؟

ج: تقليد يعنى عمل كردن به دستور متخصص، همچنانكه در امور پزشكى واجب است آدمى به دستور دكتر متخصص عمل كند ونمى تواند با ضوابط پزشكى مخالفت نمايد، به همان اندازه درمسائل دينی نيز مى بايست به دستور متخصص ودين شناس عمل نمايد.

س: متخصص دين لازم است روحانى باشد؟

ج:هركس به درجه اجتهاد رسيده باشد و بتواند حكم خداوند را از قران وعملكرد رسول خدا (ص) وامامان برحق(ع) بفهمد، مجتهد است ومى توان از او تقليد كرد.

مشروط براينكه  درحوزه تربيت شده واسلام را درك كرده باشد، تابتواند تاحدودى حقيقت علم اهل بيت (ع) را بفهمد.

س: آيا نمى شود اين حقيقت را در دانشگاه آموخت؟

ج:فعلا خير، دانشگاههاى ما متاسفانه تربيت اسلامى نشده اند ولذااحكام شرعى را درست درك نمى كند، بايد يك مجتهد در دامان أهل بيت (ع) تربيت شده باشد.

درغير اين صورت همان مى شود كه در مذاهب غير شيعه مشاهده مى كنيم.

اسلام را بايد از منبع رسالت گرفت.

س: خانمى هستم كه دسترسى به رساله ومرجع تقليد ندارم، آيا من مى توانم از شوهرم تقليد كنم.

ج: خير. چون خداوند انسانهارا مستقل آفريده است، وبايد هر انسانى تكاليف شرعى خود را بداند ويا بياموزد، شوهر ضمن يك قرارداد شرعى با شما ازدواج نموده، ونمى تواند عقل وتكاليف شرعى شما را برعهده گيرد، ولذا نمى تواند از اعمال واجب شما مانند نماز، روزه، حج واجب، و… ممانعت نمايد.

وهمانگونه كه لباس ولوازم آرايش خود را مثلا، خودتان انتخاب مى كنيد أمورشخصى وعبادتى خود را نيز خود بايد خود انتخاب نمائيد.

ولذا شما نمى توانيد بگوئيد چون شوهرم از فلان مرجع تقليد مى كند من هم از همان مرجع تقليد كنم، مگر اينكه شما به قناعتی برسيد كه شوهر شما مرجع تقليد خود را به طورصحيح انتخاب نموده واين مرجع أعلم است.

بله ممكن است شوهر شما واسطه نقل شود، وبه عنوان مشاور بى طرف ومورد اطمينان به شما كمك فكرى بدهد ويا فتواى مرجع شمارا براي شما منتقل كند.

به اشتراک گذاشتن با :