نماز نشسته، يا بدون وضو

س: آيا مى توان نمازهاى واجب را بعلت خستگى نشسته، يا به دليل سختى درتهيه آب بدون وضو خواند ؟

ج: در پاسخ اين سؤال به چند مساله اشاره مى شود.
اول: تنها موردى كه اجازه داده اند نشسته خوانده شود، بيمارى است.
خستگى هرچند باشد مجوز نشسته نماز خواندن نمى شود، ومى توان زمان آن را بتأخير انداخت تا آخر وقت مثلا.
دوم: درصورتى كه آب نباشد، ويا تهيه آن مشقت فراوان داشته باشد، مى توان بر خاك تيمم نمود.
تيمم مى تواند بدل از وضو، وبدل از غسل هم باشد.
پس أگردرغسل هم سختى باشد كه بتوان نام مشقت فراوان را بر او نهاد، آنجا هم مىتوان تيمم نموده ونماز خواند.


س: هر يك مرتبه تيمم تنها براى يك مرتبه عبادت قابل قبول است؟


ج: خير، تيمم مانند وضو وغسل جنابت، تازمانى كه به وسيله خواب، بيهوشى، خارج شدن باد از مخرج، باطل نشود، تيمم اعتبار دارد هرچند كه به طول انجامد.
وعموما هركارى كه موجب بطلان وضو وغسل باشد تيمم را نيز باطل مى كند

به اشتراک گذاشتن با :