مسح پا ورنگ ناخن

مدتها است اين سؤال مطرح شده: ايا ميتوان همزمان بارنگ ناخن پاها، وضوگرفت ونماز خواند؟

درپاسخ اشاره به اصل فتواى اقايان مراجع را لازم ميدانم.

عموم مراجع براساس فرمايش معصومين عليهم السلام فرموده اند: مسح يك مسماى عرفى دارد ويك مسماى شرعى.

مسماى عرف ميگويد: كف دست را روى پا كشيدن.

ولى شرع ميگويد: حد اقل مسح، پهناى يك انگشت است كه از سر انگشت پا تاقوزك ويا تامچ پا بايد كشيده شود.

حال سؤال به گونه ديگرى مطرح ميشود: آيا واجب است روى انگشت معينى از پا كشيده شود؟

درپاسخ ميگويند: انگشت معيني ملاك نيست، صرفا بايد كف دست از سر انگشت پا كشيده شود تا قوزك (برامدگى روى پا) يا تامچ.

احتياط وبهتر انست كه سه انگشت دست روى انگشتان پا قرار گرفته وبه سمت مچ پا حركت داده شود.

آيا ميتوان دست را نگاه داشته وپا را حركت داد؟

ميفرمايند: نمى شود. زيرا كه مسح پا اطلاق نميشود، بلكه به ان مسح كف دست به وسيله پا اطلاق خواهد شد.

خلاصه كلام اينكه خانمهاييكه ميخواهند روى ناخنهاى پا رنگ گذاره ونماز بخوانند، ميتوانند انگشت كوچك پاى خود را مستثنى نموده وبه بقيه انگشتان رنگ ناخن بگذارند.

ناگفته نباشد كه اين عمل خلاف احتياط است به فرموده همه مراجع تقليد.

به اشتراک گذاشتن با :