فوارق بين زن ومرد درنماز

س: چه فرقهائى در نماز بين آقايان وخانمها وجود دارد؟

ج: درنمازهاى صبح، مغرب وعشاء، برمرد واجب است حمد وسوره را باصداى بلند بخواند، درحالى كه بر زن واجب نيست، زن مى تواند بلند يا آهسته بخواند، ولى اگر صداى اورا نامحرم مى شنود بهتر است (بنا بر احتياط) آهسته بخواند.

به اشتراک گذاشتن با :