بایگانی

پيامبر أكرم (ص) فرمودند: هركس يتيمى را تكفل كند، دربهشت همنشين من خواهد بود ما خانه ايتام ندريم، ولى دركشورهاى مختلف ايران، عراق، افغانستان، بعضى مناطق افريقا مؤسسات آشنا

درمناسبتهاى مختلف، زيارت عتبات عاليات مستحب مؤكد مى شود، مانند نيمه رجب، نيمه شعبان، اربعين حسينى، شب وروز عرفه، وشبهاى جمعه ما مستمندان محترم مى شناسيم كه با اين

براى حل مشكلات، انسانها نذرهاى واجب ومستحب دارند، وگاها نمى توانند آنها را شخصا انجام دهند، ما به علت ارتباط بامناطق مختلف مى توانيم كمك خوبى باشيم جهت هماهنگى

صدقه دادن وخيرات نمودن از براى زنده ومرده مستحب است، براى زنده دفع بلا نموده وبراى مردگان خيرات حساب مى شود صدقات وخيرات: كمك به جهيزى دختران وهزينه ازدواج پسران كمك

كفّاره، چيزى است كه « غالباً » به جهت بجا آوردن حرام يا ترك واجبى، بر انسان واجب مى شود كفّاره گناهان بسيار است، از جمله: كفّاره كشتن مؤمن از

مستحب است كسانى كه به حج رفته اند همه ساله روز عيد قربان گوسفند در راه خدا قربانى نمايند براى سلامتى خود وافراد خانواده هم مى توانيد گوسفند قربانى

حج يكى از عبادتهاى الهى است و واجب است آدمى اقلا يك مرتبه درتمام عمربه جا آورده شود. مشروط بر اين كه هزينه آن را داشته باشد درصورتى كه

واجب است هر انسانى تمامى عبادات را درزمان حيات خود انجام دهد اين عبادتها عبارتند از: نمازهاى يوميه، نماز آيات،  روزه هاى واجب درصورتى كه به هردليل انجام نشود، واز

طى سالهای گذشته توانستيم (باكمكهاى شما) به نيازمندان وبينوايان وكودكان يتيم درايران، افغانستان، عراق ومناطق مختلف ازقاره افريقا كمك برسانيم. آنها به موادغذائى، پوشاك، كتاب و لوازم تحرير،