چه وقت ما به معنای حقیقی بزرگیم

1-هر گاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند خوشحال شدیم.

2-هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم.

3 – هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم.

4- هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود.

5- هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم.

6- هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم.

7- هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود.

8- هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد, مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران باشد.

9- هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود.

10- هرگاه همه چیز بودیم و به خود گوییم: هیچ نیستیم.

به اشتراک گذاشتن با :