چرا نمايندگان مراجع تقليد درمیان مردم نمیروند؟

اين خبر را بخوانيد:

دعای سواره رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه برای دفع کرونا

بكفته خبر گزاريها: رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه همراه با شمایل یکی از قدیسین که به گفته او معجزه ساز است، با خودرو در جاده‌های اطراف مسکو حرکت می کند تا این شهر از بلای کرونا محفوظ بماند.

او در حین حرکت، دست به دعا برداشته و برای حفاظت از شهر دعا می کند.

در سایر شهرهای روسیه هم، کشیشان ارتدوکس به شکلی مشابه برای دفاع از شهرهای خود در برابر هجوم ویروس کرونا دست به دعا برداشته اند.

حاشيه:

اين خواسته مردم است كه رهبران دينى خود را در كنار خویش ببينند، تا با آنان گفتگو كره و يا از وجود ايشان بهره معنوي ببرند.

در روسيه نيز اين چنين بود:

باهم بخوانيم: در روزهای اخیر، برخی از شهروندان روسیه از کلیسای ارتدوکس به خاطر کندی واکنش نسبت به خطر گسترش کرونا اتقاد کرده اند. خبركزاريها.

با اين تفاوت كه روسيه يك كشور لائيك است، أما ميداند عامل مذهب وعقيده بهترين راهبر براى روحيه دادن به مردم است، لذا به كليساها اين اجازه را ميدهد.

أما متأسفانه كادر ادارى مراجع تقليد در كشورهاى عقب افتاده ما اين آزادى را ندارند تا چنين اقدامى را انجام دهند.

شايد دوعلت داشته باشد:

الف: حكومتها نميگذارند ومانع ميشوند، وعلى الأقل به ايشان ابلاغ ميكنند كه ما أمنيت شما را تأمين نميكنيم.

ب: أحزاب سياسى كه لباس دين پوشيده اند، مانع چنين كارها ميشوند، وبا تبليغات مغرضانه كه (اين تبليغ مرجعيت است) و(مملكت به آشوب كشيده ميشود) ودهها بهانه ديگر.

درحاليكه به ياران خودشان آتش باختيار ميدهند تا هركارى انجام شود.

شايد علت مهمتر اينست كه در كشوهاى ما صدائى جز صداى حكومت نبايد شنيده شود، صداى حكومت هم بحمد الله چنان متناقض است كه مردم واقعا نميدانند كداميك را بشنوند، زيرا هر تشكيلاتى خودش را وارث حقيقى حكومت ميداند.

روزنامه هارا بخوانيد، لحاف ملانصر الدين در كيهان يك نوائى دارد، ودر روزنامه های  ديگر نواها وصداهاى متفاوت.

هرگاه يك نواى جديد به گوش برسد ميگويند شيرازيها بودند، وپس از مدتى كه گرد وغبار فرونشست ومعلوم شد خودى بوده اند، آنگاه ميگويند نبايد صداى أفراد دلسوخته را ناديده گرفت (!) وهرگز اتهامهاى سابق را منكر نميشوند، چون قرار است هركاسه اى را بر سرخاندان شريف شيرازى بشكنند. اين كار براى برانگيختن جو عمومى وجهانى بهتر است وهركس سرچ كند همه مشكلات را زير سرخاندان ومرجعيت شيرازى ميبيند.

أمروزه زمانى شده است كه بايد بر م.ع.ا.و.ي.ه. رحمت فرستاد، اون ملعون اوليات شيطنت را بلد بود، امروزه وپس از تشكيل كميته بررسى عوامل قيام وسقوط حكومتهاى بنى أميه وبنى عباس وحكومت عثمانى وغيرهم، تمامى نقشه ها يك جا جمع شده است(!)

15 فروردین 1399

به اشتراک گذاشتن با :