هزينه مؤسسات خيرية از حقوق ايتام؟

س: ايا مؤسسات خيريه ميتوانند از پولى كه براي ايتام جمع نموده اند، براي مخارج مؤسسه ويا حقوق كارمندان آن مصرف نمايند؟

ج: خير جايز نيست.

هزينه مؤسسات را ميتوان از زكات ويا كمكهاى مردمى متفرقة كه قيد مصرف ندارد، پرداخت نمايند.

از زكات فطره نيز نميتوان در اينگونه موارد صرف نمود.

چون زكات فطره اختصاص به فقير دارد.

17 شهريور 1399

به اشتراک گذاشتن با :