لطفاً با معتقدات و دين مردم بازى نكنيد

يك نماينده اى كه از فيلتر شوراى محترم نگهبان هم گذشته والتزام عملى به اسلامش ثابت شناخته شده بود، اخيراً ودرپى انتشار بيمارى جديد كرونا فرموده است:

بهتر است افرادى كه نذر براى توزيع غذا دارند، اين بار نذرى هاى خود را به سمت تهيه وتوزيع ماسك بين مردم ببرند.

من نميدانم باچه معيارى التزام عملى ايشان به اسلام شناخته شده بود؟

ايشان كه اوليات مسائل شرعى را بلد نيست، ونبايد هم بلد باشد، چون درعالم سياست مسائل شرعى جاى ندارد، چرا فتوى ميدهد؟

هنوز در مملكت ما فرهنگ نشده است كه غير متخصص حق دخالت در امور ديگر را ندارد.

بايد به اين نماينده محترم ومطبوعاتى كه فرمايش غير شرعى وغير عقلائى ايشان را منتشر ميكنند بيان كرد كه: نذر اگر شرعى منعقد شده باشد، كسى نميتواند تغييرى در آن ايجاد نمايد. پس اگر نذر غذا باشد نميتوان آن را به ماسك تغيير داد، حتى اگر ضرورت تشخيص داده شود.

واگر اين نذر شرعى منعقد نشده باشد الزامى در اجراى آن نيست.

بله بايد فرهنگ سازى كرد كه مردم هنگام نذر، قصد انتفاع عام، ونه ذكر مورد معيّن، كنند، تا بتوان در موارد ديگر مصرف نمود.

مثلاً بگويد: لله عليّ نذر اگر حاجتم بر آورده شد معادل اين مبلغ معيّن كار خير انجام دهم.

٢ رجب ١٤٤١

به اشتراک گذاشتن با :