كرونا چرا از قم؟

براساس خبرهاى تأييد شده، كورونا چهره خود را از روزهاى نخست بهمن در تهران نشان داد، ولى مصلحت انديشى آن را پنهان نمود تا مراسم انجام شود ولطمه اى به آنچه نمادهاى ارزشهاى انقلابى نام داشت، نزند.

وهنگامى كه تنى چند در قم فوت كردند، بناگاه اين پنهانكارى از كنترل قدرت خارج شد.

گردانندگان، دانسته يا ندانسته، بران شدند تبليغ اين بيمارى را از شهر مذهبى آغاز كنند تا بتوانند حرمهاى مقدس را به اين بهانه ببندند، و عقائد مردم را از ريشه بزنند.

مشكل در باز بودن يابسته شدن مكانهاى مذهبى نيست، مشكل اينست كه متدينها ومقدس مآبان مجبور به سكوت شدند.

دستگاه تبليغ كورونا حوزه هاى علميه را متهم به ارتجاع گرى نمود وبوق وكرنا كرد كه حوزه با آب لوله كشى هم مخالف بود، اين گونه بهانه ها سبب شد حوزه براى دفع شبهه از خود مجبور شود از خود دفاع كند واجازه دهد بشود آنچه همه مشاهده مى كنيم.

حوزه ها هم قدرت وامكانات تبليغ را  ندارند تا فرياد بزنند: اسلام دين بهداشت بوده ونظافت در باورهاى دينى ما ريشه دارد.

حوزه اجازه نيافت داستان مرد شتر سوارى كه شتر خود را كنتل نكرده بيرون مسجد رها كرد وگفت به اميد خدا رهايش كردم، را بيان كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله به او فرمود: برو زانوى اشتر را ببند، وسپس توكل كن.

آنقدر مردم را از اين بيمارى كه بعيد نيست ساخته دست بشر باشد، ترسانيدن واز همه اديان خواستند مراكز دينى بسته شود.

ولذا همه اديان مراكز خود را از ترس سركوفت مردم ونسبت دادن بيمارى به ايشان، بستند وهمه باهم عملاً معتقدات مردم را به بازى گرفتند.

كار هنوز تمام نشده، اكنون نوبت خواب است، خوابهائى ميبينند كه امام حسين عليه السلام روحانييون و وعاظ عاليمقدار را منافق بشمارد، ودر خواب حضرات دستور دهند اين روحانى نمايان را گردن بزنيد.

مشكل از يك كشور ويك حكومت فراتر است، سرمايه دارانى كه گردانندگان سياست جهانى هستند، تشخيص دادند اين اديان وباورهاى مقدس مردم است كه مانع پيشرفت طرحهاى اقتصادى هستند، پس بايد مردم نسبت به معتقدات خويش شك كنند و اماكن مقدس، كه خداوند فرموده نبايد بسته شود، وكسى حق ندارد آنهارا ببندد، با بهانه هاى سلامتى و.. وتوسط خود مقدسها بسته شود.

بلكه رفت وآمد به آن مناطق، برگزارى نمادهاى عبادت وتوسل و.. حرام شمرده شود.

سرمايه دارى جهانى حوزه ها وباورهاى دينى مردم را مانع از گسترش همجنس بازى، ودهها نوع از فساد مالى واخلاقى و.. دانستند، وبهترين راه براى از بين بردن آنها راهى جز بهداشت نمانده بود.

داستان ساختمانهاى دوقلوى نيويورك را فراموش كرديم؟

دشمن ملياردها دلار به خود لطمه زد تا راهى براى تاراج بردن كشورهاى اسلامى يا ففير پيدا كند.

خودش القاعده ها، طالبان، واخيراً داعشها را به وجود آورد، وداستانهاى دروغين وجود بمب اتم در عراق و.. را منتشر كرد تا راحت وبى دردسر وارد كشورهاى اسلامى شود، ودندانهاى تيز وخونخوار خود را در كالبد كشورهاى اسلامى فرو برد.

سياست اقتضا مى كند حرفهاى استعمار گرى با زبان خود مردم بيان شود تا كسى مانع كمك رسانى دولتهاى غربى(!!) نباشد.

١٠٠ سال ديگر معلوم ميشود چه كلاهى (وبا چه روشهائى و توسط چه كسانى) بر سر مردم بيچاره وساده كشورهاى كوچك گذاشته شد، و وجوسازى عمومى تو سط خود مردم انجام شد.

بد نيست بدانيم كه چند سالى است چنه واژه در فيلمها ورسانه ها در كنار كلمه (حقوق بشر) به چشم وگوش ميخورد: يهودى، همجنس گرا، خيانت متقابل بين زن وشوهر ( درفيلمهاى تركى باترجمه فارسى مثلاً).

همچنين چند موضوع در كشورها رواج يافت:

مثلاً در ايران، بازى با الفاظ دينى، دين گريزى، حجاب اجبارى، حكومت لائيك و..

ودر عراق وكشورهاى عربي، الحاد، بى دينى، بى بند وبارى، قمار، همجنس گرائى، يهود، و…

و همزمان در غرب، تبليغ فوق العاده ابزارهاى جنسي، خيانت به شوهر ، خيالبافى در فيلمها و..

خيلي خوش قلبى ميخواهد كه خيال كنيم طبيعى است ونتيجه فراگيرى انترنت است.

خوبست بدانيم چند نفر از نمازشب خوانها در زندانيهاى ايران ، عراق ، مصر ومغرب، باتهام همكارى با اسرائيل، بازداشت هستند.

وخلاصه آنكه: مدتها سعى شد اديان را به جان يكديگر بياندازند، وسپس مذاهب را، وآنگى جنگ شيعه باشيعه، وجنگ دولت بامرجعيت شيعه، واكنون نوبت به جنگ مردم (به وسيله خود مردم) با معتقدات وباورهاى دينى.

همه اينها در اين ١٠ سال اخير وهمزمان، آيا شما آن را طبيعى ميدانيد؟

٢١ رجب ١٤٤١ هجرى

به اشتراک گذاشتن با :