كارهاى منزل بعهده كيست؟

آيا بر زن واجب است كارهاى منزل را بعهده بگيرد؟

از آنجا كه منزل متعلق به همه است، كارهاى منزل نيز برعهده همه بايد باشد.
خانمها از روى محبت ومهربانى عهده دار اين زحمت هستند، ولذا بايد همواره مورد تشكر قرار گيرند.

كار خانمها در منزل اجر وپاداش فراوانى دارد، ودر كلمات پيشوايان مذهبى همانند جهاد در راه خدا بيان شده است.

و از بعضى فرمايشات ايشان استفاده ميشود: خانمى كه به همسر وفرزندان خويش خدمت كند، كارگزارى از كارگزاران خداوند است.

البته مردان نيز ميبايست به ايشان كمك كنند، اين همكارى در منزل زمينه ساز برقرارى نظام زيباى عشق و موجب استمرار زندگى توأم بامحبت خواهد بود.

از سوى ديگر، از فرمايشات رهبران دينى وعملكرد أمير مؤمنان عليه السلام در منزل وكمك به حضرت زهرا سلام الله عليها معلوم ميشود كه اين همكارى موجب خوشنودى ورضايت پروردگار خواهد بود.
٢ مرداد ١٣٩٩

به اشتراک گذاشتن با :