فرهنگ جديد بر أساس محاسبة

عشق ریاضی

کلمه ریاضی به فارسی یعنی ورزش!

یعنی راه و اعداد ، یعنی وسیله نقلیه!

یعنی پیداکردن راه حل‌های درست مسائل زندگی!

ریاضی؛ اعداد،علامت‌ها و بنوعی الفبا و حرف‌های هدف مند دارد!

عشق با ریاضی یعنی ورزیدگی و مهندسی دقیق اعداد!

در زندگى آن را بكار گيريد

به اشتراک گذاشتن با :