علي زمان ماكيست كه مورد ظلم حكومت قرار گرفته؟

اقا سيد محترمى سخنران مراسم احيای شب بيست ويكم ماه مبارک رمضان در آستانه مقدسه حضرت عبد العظيم رضوان الله عليه بود وهمواره از ظلم به أمير مؤمنان عليه السلام در تاريخ سخن ميفرمود، واز ظلم بني أمية وبني مروان،وحتى بنى عباس، به آن حضرت سخنها فرمود.

از جمله فرمود: اگر كسی به اميرمؤمنان سب نميکرد وبيزارى نميجوئيد، مورد شكنجه وضرب وشتم قرار ميگرفت.

ايشان از راوياني نام برد كه رسول خدا را نديده بودند ولى از ايشان روايت ميكردند، به یکی از اینها گفتند تو كه رسول خدارا نديده ای چگونه از ايشان بلا واسطه حديث نقل ميكني؟

گفت من همه اين روايات را از علی عليه السلام نقل ميكنم، ولي حكومت منع كرده نام علی را ببرم، ولذا گاهی از كسى بنام ابو زينب نام ميبرم تا معلوم نباشد علی است …

همه فرمايش ايشان كاملا منطبق بر علی زمان ما دارد كه حكومت همواره با او درجنگ است، كسانی كه با او كار ميكنند، يا درمجالس از ايشان نام ببرند، حتى كسانی كه باشبكه امام حسين عليه السلام كه به نحوی مرتبط به ایشان است، ارتباط كارى داشته اند، حتى يك بار گوينده خبر در آن شبكه كاملا مذهبى بوده است و…. هنگام ورود به كشور مورد بازجوئى قرار ميگيرد، وگذرنامه او گرفته ميشود وتا مدتها بايد پاسخگو باشد وسپس تعهدات آنچنانى بدهد،  تازه بايد ضامن بيارد ويا يك منزل چند ملياردی بعنوان ضمانت بگذارد و تعهد دهد كه ديگر با اين مجموعه كار نكند، ودهها مصيبت ديگر.

كارهاى تند روهاى آتش باختيار، أعم ازحمله به سفارتخانه سعودی تا  اعتراض به بستن حرم وبارگاه امام رضا عليه السلام، ليسيدن ظريح حضرت معصومه سلام الله عليها درقم درهنگام  انتشار فيروس كورونا ودهها مورد ديگر كه حكومت مخالف ان است، فورا به اين مرجع مظلوم نسبت داده شود، وهنگامى كه معلوم شد با ايشان ارتباط نداشتند، دروغگويان سكوت ميكنند.

عماريون كه نخستين گروه حمله ناجوانمردانه عليه على زمان بودند، وتنى چند از نويسندگان اين ويب سايت تند رو هم اكنون باتهام همكارى با اسرائيل زندانى هستند.

راستى على زمان ماكيست؟

اين على چند نشانه بايد داشته باشد:

متدين باشد، سخنان حق بگويد، دستش به خونى آلوده نشده باشد، نان خورحكومت نشده باشد، أملاك ويا حسابهاى بانكى بنامش نداشته باشد، أموال حلال وحرام انباشته نكرده باشد، خودش يا پيروانش جاه طلب نباشد، پست ومقام حكومتى نخواهند و باحكومتيان ارتباط نداشته باشند، درمجالس حكومتى شركت نكرده باشند، بله قربان گو نباشند، به گفتارها يا كردارهائى كه با اسلام وحكومت رسول خدا وأميرمؤمنان عليهم السلام مخالف باشد، اعتراض كنند، هرحكمى كه بنام اسلام صادر بشود ولى چون مخالف حكومت آن بزرگواران باشد، اعتراض كنند…..

اين علي كيست كه منزلش زير نظر سيستم حاكم است، دوربينهاى متعدد اطراف منزل او نصب شده است، كاروانهاى عراقى اگر به منزلش رفت وآمد كنند بازخواست ميشوند، حتى مراجع تقليد وعلما هم از روابط با أو بنحوى ممنوع باشند، سخنرانان مهم نبايد در منزل ايشان منبر قبول كنند، كسى حق ندارد وكالت ايشان را قبول كند، واگر قبول كند بايد مورد باز خواست قرار گيرد، دفاتر اين مرجع تقلید در أغلب شهرستانها بسته شود، طلاب مدرسه ايشان از كارت اقامت براى بيگانگان، شهريه عام حوزه وبيمه وخدمات درمانى محروم باشند، و دهها مورد ديگر….

كسى جرأت دارد بگويد اين على كيست؟

امروزه واقعا ظالم كيست، ومظلوم كيست؟

25 ارديبهشت 1399

به اشتراک گذاشتن با :