سوء مديريت يا كج سليقگى؟

مسأله ضدعفونى نمودن مراكز تجمع مردمى يك أمر بديهى وعقلانى است وكسى هم با آن مخالفت ندارد.

اما اينكه مراكز زيارتى وعبادت مردم بسته شود جاى سؤال است، مگر تاكنون نفرموده بودند كه مساجد از حضور مردم محروم نشود، مساجد روز قيامت از همسايگان بى مهر، شكايت مى كنند، و دهها حديث معتبر ديگر.

مگر نميفرموديد: حرم معصومين محل استجابت دعاهاست؟

چى شد؟

بگذريم از بحث عقيده، نه ما حرف شمارا ميفهميم ونه شما قابليت فهم روايات أهل بيت عليهم السلام را داريد. مهم نيست.

بفرمائيد فرق بين حرمهاى مقدس عراق وايران چيست؟

چرا در عراق عتبات عاليات براى زائران باز است ولى در ايران بسته شده است؟

در هردو كشور مراجع بزرگوار فرموده اند: تجمع در مناطقى كه محتمل است….، نقل عمدى ميكرب و…. اشكال دارد.

در هردو كشور، اداره امور عتبات برعهده مرجعيت است، در ايران بطور مستقيم، ودر عراق غير مستقيم، أما نتيجه يكي است.

ولى مديريت عتبات عاليات عراق همزمان با رعايت اصول پيشگيرى وبهداشت، راه را براى زائران محترم باز گذاشته اند، أما در ايران؟

زبانم گوياى واقعت نيست، شما خواننده عزيز فرق اين دوكشور را درچه ميبينيد؟

شما بفرمائيد چرا در بعضى كشورها مساجد معتبر باز است ومردم رفت وآمد دارند، أما در ايران ما؟

حتما خواهند فرمود: مدل ميكرب در ايران چهره استكبارى دارد، اما در عراق، تركيه وچند كشور ديگر بامهربانى بامردم برخورد ميكنند.

پروردگارا عقلى محبت فرما تا بتوانيم بيشتر در محضر تو ثابت قدم باشيم.

٢٨ اسفند ٩٨

به اشتراک گذاشتن با :