خشت كج، ديوار كج (!)

گويند حاكمى قرار گذاشت از مردم ماليات بستاند، ومردم اطاعت أمر او نكردند، باوزيرأعظم خود مشورت كرد و وزير راهى پيشنهاد كرد، وحاكم آن را عملى ساخت، ومردم پس از مدتى كوتاه نه تنها ماليات پرداخت كردند، بلكه در پرداخت آن نيز تعجيل وتسابق نمودند.

جارچيان حكومت اعلام كردند هركس يك تخم مرغ به دولت وبراى فقط 3 روز قرض دهد از مزاياى فراوانى برخوردار خواهد شد.

هر خانواده اى يك عدد تخم مرغ آورده ودرجاى مخصوص كه از پيش تعيين شده بود گذاردند.

وپس از 3 روز أمر شد برويد وتخم مرغ های خود را برداريد.

صاحبان تخم مرغها رفتند، أما از ميان تخم مرغها، بزركترين هارا برداشتند.

وبدين وسيله مال حرام در زندگى ايشان وارد شد، وشد آنچه نميبایست بشود.

وأكنون، از وقتى كه موسيقى سنتى وغير سنتى، آرامش دهنده وغيره، وتقسيمات جديد جايز شد تا صدا وسيما بتواند به وظيفه انقلابى خويش عمل نمايد.

ووقبيح تر اينكه صداى موسيقى بعنوان بگ راند سخنرانيهاى عارفانه ومقاطع صوتى سخنرانان، سراسر فايلهاى صوتى كه در واتس وتلگرام گذارده و فرستاده ميشود.

وشطرنجى كه باتفاق فقهاء حرام وخريد وفروش ونگاه به لوازم آن حرام بود، شد يك بازى فكرى.

صداى خانمها دربرنامه هاى تك خوانى كه خلاف شرع بود، جايز شمرده شد.

نطفه مرد بيگانه باتخمك يك خانم نامحرم بهم آميختنش وگذاردن أن در رحم جايز شد.

بانكها باوجود آيه صريح قران و فتاواى بزرگان انقلاب و دين برحرمت قطعى، رسما بهره كرفته ودادند.

ودهها مسأله حرام دیگر، اندك اندك وبه روش جنگ نرم، وارد زندگى افراد با ايمان شد.

ديگرمشكله اى نيست اگر أصول دين از 5 تا به 3 تنزل، وسپس باقتضاى نياز 6 عدد، وأحيانا 4 عدد بشود، وولايت فقيه كه يك مساله فقهى ساده بود، بعنوان آصلی از أصول دين در مدارس تدريس شود.

واکنون بحمد الله، مسلمانى ما تمام وكمال است، اگر چه بقول معروف: نماز را عادت نهيهه، روزه را طاقت نهيهه.

حج هم چون حكومت وهابى برسر كار است، يا اينكه ما  فرزند بزرگ داريم كه هنوز ازدواج نكرده، وبدين سبب برما واجب نيست.

زنده باشيم بقيه محرمات را هم حلال خواهيم ديد ببركت مصالح مملكتى ونياز جوانان (!!) ولذا گفته أند فاعلين محرمات درب بهشت منتظر هستند تا پس از حلال شدن وارد بهشت بشوند.

ودر خاتمه بايد گفت: تمامى آنچه توانستم بنويسم، وآنچه مجال نیست بنويسم، سبب شد تا شعرآن شاعر گرانمايه به ذهنم برسد كه:

چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج

گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh2265/

عاقبت اسلام بر شما مسلمانان مبارک

27 خرداد 1399

به اشتراک گذاشتن با :