بحث استخاره

س: ايا من ميتوان خودم استخاره باقران با تسبيح بگيرم؟

يا اينكه حتماً بايد يك روحانى برايم استخاره بگيرد؟

ج: استخاره به چند چيز نياز دارد:

1 – علم ودانش دينى.

2 – تقوى وپرهيزكاري.

3 – اجازه از صاحب نفس.

درصورتى كه هريك از اينها نباشد نتيجه مطلوبى نخواهد داد.

لازم به تذكر است: به قرانهائى كه بالاى صفحه (خوب) يا (بد) نوشته است، نميتوان اعتماد كرد. زيرا كه بيشتر آنها تجاری است ومعلوم نيست نتيجه علم وتقوى باشد.

ضمنا خود استخاره گيرنده بايد بتواند ارتباطى معنوى پيدا كند.

تذكر: استخاره نبايد مانع تحقيق وبررسى بشود، ولازم است هر انسانى براى هركارى بايد بررسيهاى لازم را انجام دهد.

نتيجه اينكه: استخاره جايگزين عقل نخواهد بود.

18 شهریور 1399

به اشتراک گذاشتن با :