اندوخته من پس از مرگ نصيب كيست؟

آيا ممكن است دولت تمام ثروت من را مصادره كند؟

دولت چند درصد از اندوخته هاى من را بعنوان ماليات بر ارث ميگيرد؟

چه كنم ثروت من از بين نرود؟

راههای شرعی وقانونی چیست؟

بر اساس قانون ارث، اموال مشمول مالیات بر ارث که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به این شرح، مشمول مالیات می‌شود؛ بنابراین، نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و نیز

وجوه بازنشستگی و وظیفه، پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، بیمه‌های اجتماعی و وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا کارفرما از جمله اموالی هستند که مطابق قوانین مالیاتی، مشمول مالیات بر ارث نمی‌شوند

آيا ممكن است دولت تمام ثروت من را مصادره كند؟ دولت چند درصد از اندوخته هاى من را بعنوان ماليات بر ارث ميگيرد؟ چه كنم ثروت من از بين نرود؟ راههای شرعی وقانونی چیست؟ قانون ماليات بر ارث ايران هرگاه مالی از متوفی به ورثه

با مرگ ثروتمند ترين ايرانى (اقاى عسكر اولادى) اين مطلب بر سر زبانها افتاد: اندوخته من پس از مرگ نصيب كيست؟ آيا ممكن است دولت تمام ثروت من را مصادره كند؟ دولت چند درصد از اندوخته هاى من را بعنوان ماليات بر