اخلاق زير بناي سعادت

اخلاق: نظر یک ریاضی دان را درباره خوش بختی و انسانیت پرسیدند

درجواب گفت:

اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم,

اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک میگذارم ۱۰

اگر پول هم داشته باشد یک صفردیگر جلوی عدد۱۰میگذارم:۱۰۰

 اصل و نسب هم باشد یک صفر دیگر جلوی عدد ۱۰۰ میگذارم.۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد ۱ رفت(اخلاق رفت)  چیزی به جز صفر باقی نمی ماند۰۰۰

و صفر  هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد.

مواظب” یک ” خودتون باشید!

به اشتراک گذاشتن با :